En hållbar planet – ett Hållbart företagande idag och i framtiden

Vi hjälper företag och organisationer använda de globala målen (Sustainable Developement Goals) som kompass för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart företagande.
Genom rådgivning och stöd i hållbarhetsarbetet, genom utbildning, kortare- eller längre insatser hjälper vi er att lyckas med ert hållbarhetsarbete.
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något
Med denna välkända fras vill vi bidra till ett hållbart företagande och samhälle med människor som tar beslut och visar vägen.

Vi samverkar med organisationer och företag, människor med kunskap och erfarenhet av hållbara insatser.
Genom Vilja, Mod och Kunskap kan vi gemensamt hjälpa oss själva, våra företag och organisationer att leva på en hållbar planet.
Har du viljan och modet bidrar vi med kunskap – gemensamt åstadkommer vi skillnad.

Var står vi?

Att välja bort hållbarhet är inget alternativ längre, det är nog de flesta överens om. Allt fler ser tvärt om hållbarhet som en möjlighet att se över sin affär och affärsmodell för att ställa om till ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag.
I samma andetag vi uttrycker möjligheter kommer frågan om vilka hot som uppstår om vi väljer att avvakta eller inte anta resan.
Fler och tydligare krav på hållbara tjänster, produkter och ansvarstagande företag kommer från kunder, ägare, medarbetare och andra intressenter.
Dessa intressenter kommer väja hållbara företag som tar ansvar för en hållbar framtid.
Större organisationer har redan krav på att redovisa sitt hållbarhetsarbete genom hållbarhetsrapporter, hittills baserat på NFRD (Non Financial Reporting Directive) och ÅRL (Årsredovisningslagen). Nu ersätts dessa av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som för första gången innebär att alla skall rapportera på samma sätt enligt en gemensam standard, ESRD (European Sustainability Reporting Standards). Hållbarhetsarbetet blir därmed lättare att jämföra mellan olika företag och branscher.
Områden som bl.a skall redovisas, och därmed både mätas och löpande förvaltas är företagens strategier, affärsmodeller, styrning, organisation, väsentlighetsanalyser, påverkan, möjligheter, risker, policyer, mål, handlingsplaner och resultat.
Oavsett om ditt företag redan nu omfattas av CSRD eller inte, kommer kraven förr eller senare även påverka mindre organisationer.
Antingen genom ett aktivt val eller genom krav från kunder, finansiärer och andra intressenter som vill ha insyn i företagen innan affärer görs upp, finansiering erbjuds m.fl.
Med andra ord kommer icke finansiell information värderas på samma sätt som den finansiella vid dessa beslut, oavsett om företaget är stort eller mindre

Vart börjar "man"?

Vi vet att många har organisationer har startat sitt hållbarhetsarbete, ibland trevande och ibland endast i tanken.
Vi möter ofta frågan: - Vart börjar vi?
Vi lever i ett samhälle som styrs av lagar, förordningar, regelverk, avtal m.m. som redan idag guidar oss i vårt företagande. Med dessa menar vi att det finns ett embryo till ett hållbarhetsarbete. Det är inte ett mål eller facit, men en start för att ta steget till den plats vi vill vara i vår hållbarhetsresa.
Som alla omställningar och förändringar är det viktigt med en vilja, mod och förankring i ledningen. Hållbarhetsfrågan bör vara en stående punkt på styrelse- och ledningsmöten.
En hållbarhetsstyrning, ett hållbarhetsarbete som genomsyrar och engagerar hela organisationen med gemensamma mål och aktiva insatser bidrar till en levande arbetsprocess.
Genom att utgå från din affär och din värdekedja så startar arbetet med fördel med en nulägesanalys. Du identifierar dina möjligheter kopplade till de globala målen samtidigt som du identifierar områden som behöver ses över för att minimera er påverkan på miljön.
Lägg inte ditt företags framtid i någon annans händer - välj att leda och framtidssäkra ditt företag hållbart.

Vi erbjuder tjänster inom dessa områden:

  • Nulägeskartläggning hållbarhet – GAP analys
  • Affärsutveckling mot hållbart företagande
  • Varumärkesstrategi med hållbara värden samt Hållbarhetskommunikation
  • Hållbarhetsstyrning och systematiskt hållbarhetsarbete
  • Klimatriskanalys, påverkan av - riskeliminering
  • Datainsamling
  • Utbildning
  • Hållbarhetsrapportering
Vi genomför våra tjänster som konsulttjänster, seminarier, work-
shops, projektstöd, utbildning  och interimslösningar.